logo-tva
  • nuoc-thai

    QUAN TRẮC NƯỚC THẢI

    Đến thời điểm hiện tại, TVA Online Solution đã cung cấp và lắp đặt trên 80 trạm quan trắc nước thải, quan trắc tự động cho các KCNC, KCN và CCN hay nhà máy có nguồn xả thải ra...