tva-logo-website

:: Quan trắc nước sạch

  • quan-trac-nuoc-sach-tva

    GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC SẠCH

    Cung cấp các đánh giá về diễn biến chất lượng môi trường của từng vùng trọng điểm được quan trắc để phục vụ các yêu cầu tức thời của các cấp quản lý nhà nước về bảo vệ...